FANDOM

8.470 Páginas

UncialB-01 Ehta páhina ehtá ehqrita zegún l'ortografía B de l'andalú.

LO Q'ENTENDEMÔ POR ANDALÚ

Manifiehto por un andalú biáble.


Gorka REONDO LANZÂ1. Introuzión.

En un trabaho mío ehqribío ayá por l’anyo ’98, a tento lo qe fue entozê i otabía ê un panfleto polítiqo-linguíhtiqo a qara perro, ya mentaba yo lo importante q’era definì er qonzehto d’andalú, pa nuzotrô ezemboruhà quarqié ehtudio. Lô autorê der libro qritiqao lo abían zabío azè de modo i manera qe l’andalú z’ehmoronaba, dehperfilao i amorfo, en un qohunto quazi infinito qe zon lô rahô fonétiqô d’ê, ahta perdeze en er mapa, tapao por la etiqeta "El español hablado en Andalucía" i qon l’ehtihma d’abè zío poqo mà q’un bizahe, un mito ezatentao i zin fundo, zi no una patranya perbertía, debantá “qon malâ intenzionê”.

Hueraparte la imbehtigazión, atinà qon lâ lindê gramatiqalê de l’andalú ê mehté, ademà , pa uno abordà otra tarea munxo menô qonozía i mà polémiqa i arrihqá, qomo ê la d’ehqribì en la bariedá linguíhtiqa nuehtra. No ê qe tengamô munxo trahín ni munxô nombrê en la briega ehta, pero, namà qe zarga arguno empiqao en la ehqribanía qon la bariedá ehta nuehtra, ya abrá qe planteaze lo q’ê l’andalú, azunto qe mô yeba munxo mà retirao qe lo qe zería aterminaze por una u otra qombenzión ortográfiqa, qon to i q’ehto ya rezurta qompleho bahtante.


2. Definizión.

Una bariedá linguíhtiqa quarqiera pue definize zinqróniqamente, ehto ê, lô rahô d’eya ze puen arroalà, en un tiempo determinao, a to lo largo quatro ehê prinzipalê qe ze qorrehponden qon lô qampô ande lô gramátiqô ehtudian la bariazión linguíhtiqa:

a- Er territorià u diatópiqo.

b- Er linguíhtiqo zozià, qe z’aqupa ‘e la bariazión diahtrátiqa, ehto ê, arreglao a lâ qlazê i grupô zozialê.

c- Er zoziolinguíhtiqo u diafáziqo, q’ê la qe z’ozerba entre lô diferentê rehihtrô duna mihma lengua.

d- I er gramatiqà, q’ê er q’ehtudia er qódigo linguíhtiqo per se, en lô nibelê zuyô fonétiqo-fonolóhiqo, morfozintáhtiqo i léziqo-zemántiqo.

2.1. Lindê territorialê.

Lâ lindê territorialê duna bariedá ze fihan, prinzipàmente, en exando mano ‘e lô rahô fonétiqo-fonolóhiqô; qon to i qe, en bê en quando, tamién z’á tenío en quenta er léziqo. Lô rahô morfozintáhtiqô apenâ zi an zío qontemplaô por la gramátiqa tradizionà, pero lô parámetrô q’operan en er nibé ehte zon un atilo mà uti qe to pa uno ehtablezè lô perfilê duna bariedá en quehtión.

Azí, puê, lô imbehtigaorê ban arroalando lâ áreâ ande ze doqumentan ziertô fenómenô i ban pormediando un dominio en bariedà arreglao a la ehtenzión d’argunô rahô qonfrentaô –qomo, un poné, boqalê abiertâ/dihtongô à qatalán: roda/qahteyano: rueda- u a la qoinziénzia bariô rahô qe forman a ehpezie un manoho preto i alargao en er mapa, q’ê lo qe paza qon la frontera entre qahteyano i portugé –er qahteyano dihtonga, pierde la f- latina, dihtinge /s/ i /θ/, no pierde la –n- interboqáliqa, ni tiene /s/ zonante, etc., a niguà der portugé-, por nuzotrô mentà namà q’un qazo entre munxô.

A to ehto, ê mu normà qe lâ bariedà oheto ‘e zonifiqazión ya ezihtan prebiamente, qomo reprehentazionê zozialê reqonozíâ por grupô d’ablantê qon identiá ihtóriqa i mihmo por ihtituzionê ehtatalê u relihiozâ. En raliá, zin lô reqonozimientô ehtô i zin un qolertibo qe l’exe quenta a zu propia ezihtenzia qomo pueblo, ê fazi q’una bariedá partiqulà no zea ehtudiá por lô linguihtâ, zinó qomo qohunto mu qrepeao d’ablâ loqalê, zin límitê qlarô ni perfilê propiô.

L’andalú tubo er reqonozimiento zuyo, téhniqamente, por lo menô, aora unô zetenta i piqo d’anyô, azí qe Tomás Navarro ehtablezió la frontera entre la /s/ apiqà qahteyana, ar norte, i la /s/ qoronà andaluza, ar zû, i la tomó por frontera l’andalú, en é abè pohtulao er raho ehte qomo ehpliqatorio de l’ahpirazión la –s imploziba i abelo binqulao qon la indihtinzión s/z, típiqa lo mà munxo er territorio andalú. Manqao de mà informazionê, en lô tiempô aqeyô, no z’aperqató qe’r terzio meridionà ehtremenyo, qe prehenta /s/ qoronà, tamién bia entrao en l’área dialehtà andaluza, lo mihmo qe lô enqlabê minerô murzianô, poblaô en orihe por emigrantê qordobezê i haenerô, mayormente. I a la mihma bê, ze qeaban porfuera qomarqâ andaluzâ qomo, un poné, Lô Pedroxê, la Zierra Zegura i lô ehtremô mà nortenyô de lâ probinziâ de Graná i Armería.

Ehtá qlaro, a la bihta lô exô, qe lâ lindê linguíhtiqâ i lâ polítiqâ, en er qazo andalú, i en la mayoría lô qazô, no zon qoinziéntê. Por lo menô, zi namà qe tenemô en quenta er raho fonétiqo ehte, referío ar punto artiqulazión de la zibilante /s/. En nuzotrô empleà argún otro raho mà, ehqapà qe mô podiéramô apanyà unâ lindê mà qonqretâ, i entendíâ ziempre qomo una faha terreno de zierto anxó ande l’abla lô pueblô qonzerníô manifehtaría tantô elementô ehtremenyô (ahtur-leonezê), qahteyanô u murzianô, qomo andaluzê. Namà qe pazia l’oehte, la frontera qon er portugé mô ze dibuha nítida i aqompazá a la raya polítiqa; i, qon to i qon ezo, ai arguna izogloza fóniqa i morfozintáhtiqa andaluza qe ze mete por l’Alenteho, ahta er pueblo ‘e Barrancos, i unâ quantâ, mà qe na léziqâ, qe pazan de Guerba p’ayá, río Guadarqibí arriba.

Pero ai qe no orbià tamién, qe no por uno exà mà rahô a la zaqa mô ba a zalì una linde mà definía. Pue zè qe mô zarga lo qontrario: qe mô gobernemô unô mapâ d’izoglozâ mà liántê qe to, ande mô z’ahunten bariedà portugezâ, andaluzâ, leonezâ i, un poné, qatalanâ, arreglao a lô fenómenô fóniqô, mofozintáhtiqô u léziqô q’áyamô proponío en qa uno lô mapâ. I tampoqo no ze trata, por dehqontao, de zuperponè fenómenô ar zon i zin tron, ni d’uno ì dehtriando namà qe lô rahô qe mô bengan nazíô pa “demohtrà” a fortiori la ipótezi qe mô bamô planteao a lo primero, zinó d’afihaze en aqeyô mà radiqalê i pertinentê qe qomportan dihtingô en er zarzo fonolóhiqo, en lô paradihmâ morfozintáhtiqô i, mihmo, en la tipolohía pazia la qe mô z’arrima la bariedá oheto d’ehtudio.

Azí, i a tento lo qe bamô terminao de mentà, l’andalú ofreze dô zihtemâ fonolóhiqô –er qe dihtinge entre s/z i er qe no dihtinge- diferentê der qahteyano ehtandâ i de l’ablao. La morfozintazi, de zierto, tamién mô pue azè l’abio, qon fenómenô talê qomo er zihtema pronominà, qe mantiene la dihtinzión funzionà Oheto Direhto (OD)/Oheto Indirehto (OI), ehto ê, qe no prehenta leíhmo ni laíhmo. I la moderna tipolohía linguíhtiqa, por zu parte, dihpone d’atilô qonzehtualê qomo lô parámetrô a lô qe rehponde to’r zihtema gramatiqà -qomo er qe zitúa un dialehto partiqulà en un punto determinao entre lô ehtremô [+análitiqo] i [+zintétiqo]-, i qe, apliqaô zobre’r terreno, iguàmente mô ban a azè guen apanyo en la tarea d’aqlarà la ehtenzión de la bariedá andaluza.


2.2. Lindê zozialê.

Lâ lindê zozialê qorrehponden, en primè lugà, a la bariazión diahtrátiqa, q’ê la qe z’ozerba entre lô diferentê zermentô zozio-eqonómiqô (lo qe de toa la bía bamô yamao “qlazê”) i qe, zi biamô tratao duna qomuniá monolingue, no bia tenío zentío ninguno ehtudialâ. Lô grupô monolinguê, qon to i qon ezo, tamién prehentan la bariazión ehta, dehe’r momento qe lâ irnobazionê léziqâ u gramatiqalê qalan munxo mà pronto i qunden mà entre la hente lâ qlazê trabahaorâ, menô ehqolarizà, q’entre lâ élitê eqonómiqâ, mà familiarizà qon la lengua ehtandâ i mà interezà en mohtrà er dominio qe tienen de la lengua ehqrita, qomo zenyà de prehtihio.

La otra bariazión determiná por fahtorê zozialê ê la qonozía qomo bariazión diafáziqa. En la qategoría ehta entran lô qambiô q’un mihmo ablante pue manifehtà en er dihqurzo, arreglao ar qontehto zozià ande z’ezemboruhen lô yamaô “exô d’abla”. A lô diferentê qontehtô qomuniqatibô poziblê, qorrehponden otrô tantô rehihtrô u bariedà idiolehtalê, mediante lâ qe l’ablante z’ahuhta a lâ qombenzionê linguíhtiqâ bihtâ, en eze inte, qomo mà oportunâ.


2.2.a. La bariazión diahtrátiqa.

Lâ diferenziâ gramatiqalê, entre lo q’able er “pueblo yano” i la bariedá arihtoqrátiqa i burgeza, puen yegà a zè mu importantê, zobretó, zi lâ élitê gobernantê i lô intelertuálê zon mu qonzerbaorê. Ehto pue pazà deqe tenemô una formazión polítiqa de qorte imperià, qon un territorio mu dilatao i una buroqrazia mu rezia i zentralizá; entozê, ê mu fazi qe la lengua ehtandâ empleá por lâ ihtituzionê ehtatalê –lo qe, en l’imperio romano, qería dezì milê funzionariô- ze mantenga qomo la propia la minoría dirihente, por mô de lô interezê d’éhta i apontoqá en la utiliá qe qonzerba en l’ambito l’arminihtrazión.

Otro qazo bien qonozío d’ehto mihmo apunta a la interferenzia entre relihión i ehtao, de quanto ê la primera la qe manda i dehqoya qomo prinzipà marqaó éhniqo. En er qazo ehte, la lengua lô librô zagraô ê la ofizià de l’ehtao, de mientrâ qe’r pueblo abla un dialehto qe remaneze d’aqéya (éhto ê lo qe bemô q’oqurre en lô paízê árabê, hueraparte lâ minoríâ bereberê der Magré i bariâ otrâ en er Prózimo Oriente). U bien, la élite relihioza, por obligazión i por quehtión de prehtihio qlazihta, ze mantiene apegá a la “lengua zagrá” (ze pienze, un poné, en lô brahminê de la India qe ze deqlaraban ablantê de “záhqrito” -sánscrito en qahteyano-, en mitá una marea umana de zientô u dehenâ de miyonê q’ablan indi, márata u bengalí).

De toâ manerâ, lo q’aqohtumbra a pazà, en lô qazô ehtô, ê qe la minoría q’utiliza la lengua ofizià no ze perzibe a eya mihma qomo un grupo rehionà u nazionà aparte, no tiene territorio ni ihtoria propiô, zinó qomo lo qe la raliá qe to’r mundo perzibe, por mà qe zuhetiba, mô dize q’ê: una qlaze dirihente o un ehtamento pribilehiao, a niguà de lo q’amô a bè, mà palante, qe paza en er qazo andalú.

En lâ zirquhtanziâ nuehtrâ, tamién ê pozible endonà lâ diberhenziâ, mihmo reqonoziendo qe zon zihtemátiqâ i no namà alofóniqâ, a la bariazión diahtrátiqa. Ehto ê, de facto, lo q’azen lô linguihtâ de la “Ehquela Ehpanyola”, azí q’eyô definen er qonzehto d’andaluzihmo dialehtà de manera tan ehtrexa qe namà merezen er título ehte aqeyô fenómenô qe l’orihe zuyo ehtá en Andaluzía i no z’an ehtendío por otrô territoriô. Er rezurtao ê qe quazi to ba a parà a l’apartaího denominao burgarihmô (er zaqo la broza, dixo por lo qlaro) i qe, zaqao q’arguna rara avis, ar qapítulo dialehtà no le qea meramente na. Ergo, l’andalú no ezihte, q’ê lo q’eyô qerían demohtrà.

La zangrante emigrazión andaluza de lô ’50 i ’60 (quazi una deportazión berdá, malamente dizimulá) á faborezío i enreziao la bizión ehta, en nuzotrô abè yenao barriô i poblazionê de lâ zonâ induhtrialê de l’ehtao ehpanyó qon zientô de milê de perzonâ; ahta’r punto qe, zumaô a ehte hentío ehtremenyô i murzianô, lô rahô “meridionalê” an zío perzibíô i azimilaô, por munxô ablantê ayí qriaô, qomo lô qe mehó identifiqan lâ periferiâ obrerâ i a zû abitantê. I lo mihmo qabe dezì de l’ehpanyolihmo furibundo –quando no qahteyanihmo a embute- q’á manifehtao de qontino la oligarqía “nuehtra”, qomo parte q’ê, i qe ziempre á aparentao zè, duna úniqa oligarqía zentrà ehpanyola.

Azí, mihmo, fuera mehté qomentà, a l’ilo lo qe yebamô tratao, qe la polítiqa linguíhtiqa apliqá en Andaluzía biene a qaè derexamente, i a huhtifiqà, l’análizi diahtrátiqo de l’andalú. Lô ehtudiô zozio-linguíhtiqô qe ban zaliendo a tento la quehtión, terminan ziempre en la mihma qonqluzión (q’ê tamién, i no por qazolidá, la meta lô imbehtigaorê): lô rahô mà dezidíamente andaluzê ban perdiendo “artura zozià” i lô ehtratô elebaô der pueblo andalú ze normalizan a qa bê mà liherô, ehto ê, pazan a ablà “a l’andaluza” lô rehihtrô oralê de l’ehpanyó u qahteyano, quando no la lengua ehtandâ literaria pelá i mondá i, ahta inqluzo, iperqorrehía. Un fenómeno ahperable i normà de quanto yegamô a la fin de la zuhtituzión duna bariedá idiomátiqa por otra.

Aora bien, de mientrâ qe’r prozezo ehte qurmine, ai qe penzà qe l’andalú ê otabía arguna qoza mà q’una manera burgà d’ablà qahteyano. Zi no bia ezihtío nunqa un grupo umano andalú (ze le diga pueblo, ehnia, nazión u lo qe zea) identifiqao i identifiqable entre tô lô de la Penínzula Ibériqa, por propiô i ehtranyô, qon er territorio d’é, ihtoria, modô de bía i relazionê zozio-eqonómiqâ pequliarê, gueno bia ehtao entregaze en la “ipótezi diahtrátiqa”. Er poblema, pa lô qe z’apontoqan en ehta idea, ê qe tenemô un qolertibo umano i un exo linguíhtiqo qe paezen qorrehpodeze zobre’r mapa i en er tiempo, tomà querpo i azeze biziblê mutuamente. Er poblema ê qe la mihma Ehquela Ehpanyola tiene publiqao un Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía qe no bia zío pozible zi to ze bia limitao a dihtingô de qlaze. I er poblema ê qe, por mà q’empezemô un ehtudio a partì de la “ipótezi diahtrátiqa”, ar remate bamô a dà qon la bariazión diatópiqa, por la huerza lô datô i por zimple zentío qomún.

To lo qe bamô ehqribío ahta aqí no qita, qomo ya bamô apuntao mà parriba, qe’r qohunto dialehtà andalú, amà de perdè terreno (la frontera lô dialehtô no dihtingiórê, un poné, z’ehtá embebiendo heográfiqamente), aya dao qon un tope, una linde zozià, entre lô grupô qon mà ihtruzión ehqolà i qe mà bregaô ehtán en la bariedá ehtandâ, por mô de lô mediô de bía d’eyô i lô ábitô zuyô, qe lô yeban a zerbize a qa ihtante i de qontino de la lengua ehqrita. Azí, lô zehtorê ehtô l’an tomao l’apanyo a la lengua ofizià i lo q’ablan, mihmo en familia, ê un qahteyano andaluzao u, to lo mà, una mihtura aboqá a l’abandono l’andalú.

La bizia ehta ze be faborezía por lô munxô funzionariô de l’ehtao no andaluzê qe biben en Andaluzía (maehtrô i profezorê, médiqô i demà perzonà zanitario, arminihtratibô, polítiqô, ihenierô, téhniqô en la hehtión der medio ambiente, etc.) mà qomerziantê, ehequtibô i emprezariô; periodihtâ de tô lô “mass media”, hubilaô qe z’ihtalan en la Qohta der Zô u potentaô qon finqâ en La Qampinya i xarlè en Marbeya, por no mentà a lô de ziempre: la mu ranzia arihtoqrazia qahteyana qe reparte zû ezibizionê d’eya entre la qorte imperià i la qolonia andaluza, qe ziempre l’an tratao qomo un botín de gerra.

Er qorolario to er punto ehte ê qe, metíô a nuzotrô fihà un andalú modelo no ze pue uno exà quenta de to lo qe z’abla, un ponè, en Zebiya, Málaga u Graná, porqe, zi bamô dezanxando lâ lindê ahta qe mô qohan toâ lâ bariedà diahtrátiqâ ablà por la poblazión andaluza, mô bamô a enreà l’obiyo qon no poqâ zoluzionê mutuamente ehqluyentê qe mô ban a retà la probalía de nuzotrô tahqà unô perfilê armiziblê pa l’andalú i q’azen qe yeben razón lô q’afirman qe l’andalú no ezihte, porqe no ehtá “nibelao”. Er qonzehto ehte de nibelazión quiere dezì qe, enqe nazíô en lô ehtratô menô letraô, lô rahô ‘e la bariedá emerhente an arqanzao a tô lô grupô zozialê i ya no zon una marqa “plebeya”. Pero ehta qondizión, formulá qomo zi huera ohetiba, lo qe no lo ê, z’á qombertío en un embeleqo inzarbable, por mô de lâ zirquhtanziâ diglóziqâ en lâ qe biben lô ablantê andaluzê.

Ehto ê, en Andaluzía ai una lengua ofizià, i de qonozimiento obligatorio: er qahteyano, i otra qe no ehtá ni la ezihtenzia d’eya reqonozía. Ai tamién unâ qlazê i unô grupô pribilehiaô qe, ze zupone, zon lô qe tienen ezo qe le dizen “qurtura qon mayúhqulâ” (i qe zon qompetentê linguíhtiqamente, porqe zaben ablà en qahteyano i ze qitan de l’andalú a propio intento), ponzima duna mayoría zometía qe z’apanya qon lô modelô i lâ modâ qurturalê qe l’arría la telebizión. Azí, puê, deqe la norma linguíhtiqa lô grupô dominantê aqeyô ze qombierte en la imahe lo mehó i lo mà qorrehto, a la bê qe la bariedá populà, por qontrahte, ze qea qon toâ lâ qornotazionê negatibâ, ya no ai nibelazión ninguna pozible: l’andalú ze qahteyaniza i lâ formâ qahteyanâ ehtandâ qombiben qon una pila bariántê andaluzâ, manqà de referente, en lô mihmô ehtratô i zin orden ni qonzierto qe lâ ampare.

Ya pa ì terminando, i por anyedì namà q’un qazo paezío, ze pienze una xihpa en l’ahturiano. En quazi toa Ahturiâ z’abla ahturiano, pero no tô lô ahturianô lo ablan; la mayoría z’ehpreza en un qahteyano qon mà u menô rahô de la bariedá bernaqulà. Entozê, zi ze bia partío de la idea qe to lo qe z’abla en Ahturiâ ê ahturiano, er qahteyano –ablao qon l’azento er paí u “normalizao”, tanto da- formaría parte der qompleho dialehtà aqé i, zupuehto qe lâ diferenziâ entre lô rehihtrô oralê i literariô der qahteyano d’Ahturiâ i lô d’otrâ rehionê der dominio er diazihtema ehpanyó zerían mínimâ, la “llingua asturiana” ni ezihtiera ni tubiera una norma tan relatibamente ezapartá de l’ehtandâ qahteyano. Toa la bariazión doqumentá i ehtudiá zería la normà de l’ehpanyó ablao en Ahturiâ i lô rahô mà pequliarê d’eya deúro q’iban a parà a lô qapítulô titulaô arqaíhmô, ruralihmô i burgarihmô (ehto ê, ni mà ni menô, i a la berdá, lo qe defienden no poqô dialehtólogô ehpanyolê), i z’aqabó l’ahturiano.

Zemehante eherzizio d’aqozo i derribo duna bariedá menó i poqo u na reqonozía ê fazi i abituà; qontinimà, zi lâ dô bariedà impliqà en ehtâ relazionê diglóziqâ zon mu pazíâ i, zobretó, deqe’r dialehto zometío ba perdiendo ahta inqluzo lâ funzionê mà informalê i ê perzibío por lô propiô ablantê a ehpezie una tara i un poblema, pa eyô zè qomo la “hente normà”. En talê zirquhtanziâ, la bariedá dialehtà qe z’ehmorona, i qe no ê reqonozía ni por lô ablantê d’eya (i qómo mô requerda ehto er qomportamiento lô arqóliqô, ahta qe no zon ehqapà d’exaze quenta de la patolohía qe lô aflihe), ba qayendo en l’abandono a la mihma bê qe z’ehfarata er qolertibo umano qe l’á zerbío en zû relazionê diariâ i l’á dao una utiliá, en lô bariô qontehtô de la ezihtenzia qotidiana.


2.2.b. La bariazión diafáziqa.

Ya bamô qomentao mà parriba qe la bariazión diafáziqa namà qe tiene en quenta lô qambiô qe z’ozerban en l’ablante, qonziderao indibiduàmente. A lo q’abla una zola perzona ze le yama idiolehto i, zi ze trata dun indibiduo monolingue, lâ bariazionê regularê (lâ qe rezurtan dun zihtema zuhyazente) qe ze manifiehten en l’ahtuazión linguíhtiqa zuya, lô linguihtâ lâ pormedian en to un repertorio rehihtrô, bariedà mu pazíâ entre eyâ, empleà en determinaô qontehtô qomuniqatibô. Lô rehihtrô, ya lo bamô zenyalao, prezentan liherâ diberhenziâ gramatiqalê, zin eyô zalize de ziertô límitê, pero apuntando a lâ poziblê eboluzionê qe’r zihtema henerà pueda ehperimentà en l’ehe diaqróniqo.

Un ablante andalú perteneze, zegún lo q’opinan lô filólogô de la Ehquela Ehpanyola, ar tipo monolingue ehte, toa bê qe no an reqonozío la ezihtenzia l’andalú ni mihmo qomo dialehto. Qon to i qon ezo, lô datô abonan la ipotezi qe l’abla nuehtra, rótulô aparte, zí qe qohtituye una bariedá linguíhtiqa romanze qompleha i diberzifiqá, pero reqonozible qomo oheto linguíhtiqo partiqulà. D’ehta manera, ai qe pohtulà q’un ablante andalú normà tiene qompetenzia ahtiba i/o paziba en, lo menô, dô bariedà idiomátiqâ: la qahteyana u ehpanyola i la andaluza. Azí, tamién, ze pue ozerbà, en aqupándonô de l’empleo q’aze duna i otra bariedá, q’ehtamô delante dun ablante diglóziqo; ê dezì, qe l’ablante normà andalú no maneha qon libertá lô dihtintô rehihtrô de lô dô “idiomâ” qe, mà u menô, domina, zinó qe lô reparte arreglao a lô qontehtô qomuniqatibô, de forma mu dihpareha.

En lô qontehtô mà formalizaô –lô qe tienen qe bè qon lâ funzionê artâ de la lengua-, z’irá zirbiendo de lô rehihtrô ehtandâ der qahteyano, mà zometíô a lâ qombenzionê qe rihen lâ interazionê entre indibiduô qon rolê zozialê bien ehtablezíô i, mihmo, herarqizaô, ahta ande le permita er qonozimiento qe tenga d’eyô. A la mihma bê, utilizará lô rehihtrô de l’andalú pa lô qontehtô menô formalizaô i zuhetô a la norma ehtandâ , qe zon lô qontehtô propiô de lâ funzionê bahâ. Lóhiqamente, qontrimà mà informà zea er qontehto, mà probalidà tiene l’ablante pa é yebaze de lâ zoluzionê andaluzâ mà ezapartà de lâ q’atribuímô a la bariedá ofizià qahteyana i a lâ bariántê qoloqialê d’eya.

Una reliqia u zequela der qomportamiento ehte, q’ê l’úniqo pozible pa lô “andaloablantê”, ê qe, de mientrâ la bariedá ofizià de l’ehtao tiene un repertorio rehihtrô qe qubre toâ lâ funzionê i qontehtô, dehe lô mà informalê i abiertô a lô mà formalizaô –dehe lô ehpezífiqamente oralê, a lô ehqritô-, la bariedá andaluza namà q’ehtá bien arreá de rehihtrô oralê, ya zean éhtô qoloqialê, familiarê, téhniqo-laboralê, de herga u literariô (lô de la literatura orà), entre otrô munxô. I ehto, qon no zè poqo, no ê un repertorio bahtante pa uno qonfiaze i penzà qe l’andalú ze ba a zarbà de la qema qe l’ahpera a la diberziá linguíhtiqa en er z. XXI.

I otra reliqia, gorbiendo a lo ya tratao mà parriba, ê qe l’ablante, a la bihta la dihtribuzión q’é mihmo aze, i qondizionao por lô dihtintô “ehtatû” zozio-linguíhtiqô qe muehtran una i otra bariedá, perzibe lô rehihtrô de l’andalú qomo lô propiô der qahteyano qoloqià i burgà ablao en Andaluzía i no qomo una bariedá diferenziá. Por qonzigiente, er qarahtê zubordinao de l’andalú arqanza er mázimo nibé imahinable, er de la inoranzia la bariedá zometía i, otabía mà peó, la negazión abergonzá i bergonzante ‘e lâ ebidentê pequliarià qe, mihmo, er propio zuheto mantiene en lô rehihtrô d’é menô qontrolaô.

Qabe dezì, por otro lao, qe la relazión qe z’ehtableze entre rehihtrô ehtandâ (artô, qurtô, literariô, etc.), qe zon lô de l’ehpanyó, i rehihtrô bahô (qoloqialê, informalê, popularê, “zerraô”, etc.), qe zon lô de l’andalú, ze qombierte de zegía en una dinámiqa embenená entre lo q’ehtá bien dezío i lo qe no lo ehtá, entre la qorrezión i la inqorrezión linguíhtiqâ, de manera qe l’ablante, en é abè tomao qomo referente i norma l’ehtandâ qahteyano, ba a ì eliminando, arreglao a zû pozibilià, to lo qe le zuene a andalú, porq’ê to lo qe biene taxao qomo ordinario i burgà en lâ gramátiqâ ehqolarê i ahta en manuálê uniberzitariô, i ba a qahteyanizà l’abla zuya ahta en lô rehihtrô mà familiarê.

En otrâ palabrâ, lô perfilê gramatiqalê der qahteyano, a ehpezie una manxa azaite, ban trapinando d’arto abaho, zuplantando lô rahô de l’andalú en tô lô nibelê, ehfaratando quarqié probaliá de qoerenzia ehtruhturà, ziqiera zea en l’análizi idiolehtà (lo qe lô zoziolinguihtâ bamô bihto qe yaman nibelazión), i, a la fin i ar remate, terminan por dehà l’andalú en lo qe z’á pretendío qe huera: namà q’un ehpanyó ablao qon una entonazión i una pronunziazión diferentê.

Por otro lao, ezihte otabía un zierto porzentahe d’andaluzê qe tienen qompetenzia ahtiba i paziba en andalú i entienden bien er qahteyano, en zû rehihtrô abituálê, pero, qon to i qon ezo, no zon ehqapà de barahaze qon zortura en la lengua ofizià, en la qe namà qe tienen qompetenzia paziba. En otrâ latitù, i no aze farta ize mu retirao, er grupo ehte bia zío qlazeao qomo “quazi-monolingue”, i ya ze bian rumeao enquehtâ pa uno zabè la parte qe reprezenta en er totà d’ablantê. Pero, en Andaluzía, por mô de to lo qe tenemô bihto, mô paeze mu difizi graduale un porzentahe aprozimao, ni mihmo una ehtimazión a burto, enqe lô datô le permiten a uno maliziaze qe ze trata dun número bahtante elebao.

Hueraparte lo q’aqabamô de mentà, to ehto biene a zinifiqà qe, amà de lâ lindê heográfiqâ i zozialê, huera mehté azumì tamién unô límitê diafáziqô pa l’andalú, ya qe mô paeze qlaro qe zon munxô lô ablantê diglóziqô q’ehtán zirbiendo a la mihma bê lâ dô bariedà. Azín ê qe, zi lo q’ai qe gobernaze ê qe lô andaluzê zean qozientê de lâ dô, lâ dezeparen i baloren una xihpa mehó la q’ê la propia d’eyô, bemô d’ehtahà er qontino rehihtrô ayí ande, ni por gramátiqa ni por boqabulario, lo q’utilize l’ablante no zea ya lo qe tô entendemô, por mà qe no ehté bien definío, qomo “dialehto andalú”.

2.3. Lâ lindê gramatiqalê.

Una bê qe bamô delimitao lâ áreâ dialehtalê i, por ehqluzión, lô ehtratô zozialê i lô rehihtrô ande nuzotrô poemô enqontrà una bariedá linguíhtiqa andaluza bien perfilá, ya mô ze guerbe munxo mà ahible la dehqrizión de lô rahô gramatiqalê d’eya, en abiéndonô zafao duna guena parte l’ehtorbo reprehentao por lô fenómenô deribaô der polimorfihmo qe biamô de yamà “diglóziqo” u ehterno.

Er tipo ehte pone en qolizión herárqiqa, z’entienda “qolizión” en er zentío andalú de “relazión”, lâ formâ de la bariedá andaluza i lâ propiâ de la lengua ofizià. Lâ arraízê zuyâ prinzipalê ai qe buhqalâ, primero de to, en la ehtenzión der zihtema eduqatibo ehqolà i, ya mà dehpué, en la penetrazión de lô “mass media” en tô lô ogarê andaluzê. Azí, puê, qomo una partía lâ zoluzionê impliqà ehtá formá por lâ normatibâ de la lengua ofizià i obligatoria, la qombibenzia entre eyâ, a la larga, ê impozible i zon éhtâ úrtimâ lâ qe z’imponen i ban aqotiyando a lâ andaluzâ diberhentê en la qategoría lô ohetô perdíô, terreno i faena lihta pa la mu qonqurría “dialehtolohía forenze”.

Er polimorfihmo interno, por otro lao, típiqo i ahperable andeqiera qe ze briege qon una lengua u bariedá zin normatibizà, tamién plantea no poqâ difiqurtà, namà q’ehta bê, ziendo lâ debíâ a la bariazión intradialehtà propia duna bariedá mu qrepeá en ablâ loqalê, ai qe tenela bien prehente, qonozela i, a niguà de retala, azele un ranxo tanto en er dihqurzo orà, qomo en l’ehqrito. I, zi mà palante, z’empareha, de to lo q’áyamô ehqribío, qizá q’arrohe un andalú ehtandâ, qon una xihpa d’aqí i una xihpa d’ayá i zin uno abeze atao de piê i manô, entangariyando apriza i qorriendo un “batúa” frío i dehquadrao.

Pazando, entozê, a dehqribì mu ponzima lô fenómenô qe mô permiten afirmà qe l’andalú ê reqonozible, por zimple qonfrentazión qon er qahteyano u ehpanyó, a partì dun qontino diferenziâ zihtemátiqâ, en tô lô nibelê d’análizi, i qe no ze limita, qomo ya bamô zenyalao antê, a una quehtión d’entonazión, alófonô i léziqo partiqularê (ni, otabía menô, a la zupuehta “inqompetenzia linguíhtiqa” dun pueblo andalú inorante, zin ehtudiô ni qapità), amô a exà una oheá a la fonolohía, la morfolohía i la zintazi, por ehte orden.


2.3.a. Zihtema fonolóhiqo. Boqalê.

El andalú, a tenó de lô datô zuminihtraô por lô dialehtólogô, quenta qon un zihtema boqáliqo mà qompleho qe’r qahteyano, formao por diê unidà: zinqo d’abertura media i lâ qorrehpondientê abiertâ, yamà iguarmente abanzà (po’r punto artiqulazión mà alantao d’eyâ), en tô lô dialehtô zentro-orientalê. Pa lâ probinziâ de Zebiya, Guerba i Qai, qon to i qe z’an atehtiguao, z’afirma qe, en la parte ehta, no tienen baló fonolóhiqo.

Er qazo ê qe lô mihmô mapâ de l’ALEA rehihtran la abertura en toa Andaluzía (aparte lâ qomarqâ linderâ d’Ehtremaúra, La Manxa i Murzia, mà er pueblo portugé de Barrancos), azín ê qe ze trata de l’úniqo raho qonqurrente, pa uno formà pluralê en andalú, qomún a toâ lâ bariedà i zentío por lô mihmô ablantê qomo pareho a la –s qahteyana, en la funzión zuya. Zí qabe dezì, por otro lao, qe yeban qamino ‘e perdeze en finà de palabra, en lô dialehtô orzientalê i mihmo en lô orientalê.

Lâ trê boqalê anteriorê (/a/, /e/ i /o/), por otra parte, paezen tenè alófonô nazalê qon baló dihtintibo, zupuehto qe’r raho ehte ehtá impliqao en dihtinzionê morfolóhiqâ bariâ, tanto en la flezión nominà, qomo en la berbà, lo qe lô qombertiera en trê fonemâ mà. Pero, zi lo tratamô qomo raho qonqurrente zequndario (lo zierto ê qe lâ perzonâ berbalê afehtà exan mano er pronombre zuheto, pa eyâ dihtingize mehó), ya no qabe qompliqà mà er quadro lâ boqalê. Qon to i qon ezo, no paeze qe la quehtión ehta z’aya rezorbío i, por lo tanto, huera mehté qareà er tema lâ nazalê qon to’r baló q’aga farta i por munxo qe mô ze dezanxe er repertorio lô fonemâ boqáliqô.


2.3.b. Zihtema fonolóhiqo. Qonzonantê.

Er zihtema lâ qonzonantê muehtra, a zu bê, un totà de dihiziete elementô; qe zerían dihioxo en er grupo dialehtô dihtingiórê, en anyedize la dihtinzión –s/-z, i dihizai, por qontra, ande la /ñ/ z’á dehpalatalizao i no ai zezeo. Er qahteyano, en qambio, tiene un zihtema formao por dihinuebe unidà, qe ze qean en dihióxo, en toa la bariedá yeíhta.

Tan importante qomo er qohunto fonemâ ê er repertorio alófonô zihtemátiqô q’ofreze qa uno d’eyô. Por mentà namà qe’r qazo mà zenyalao, lâ qonzonantê zonantê /b/, /d/ i /g/ tienen uno mà qe no lâ de l’ehpanyó: er friqatibo zordo, rezurtante de la qonozía rotazión qonzonántiqa andaluza a la qe da lugà er rehto ahpirao ‘e la /s/ imploziba perdía; ozea, /v/-/f/, /θ/ i /h/, rehpehtibamente.

La dihtribuzión qe muehtran lô fonemâ andaluzê tamién z’ezaparta ‘e la qe bemô en lô der qahteyano. La qonzequenzia primera ê qe la zílaba andaluza ê mayormente abierta i namà q’armite –n (-m, antê de bilabià) i –r en zituazión imploziba, en quazi toâ lâ bariedà. I, a remate palabra, ni mihmo lâ dô éhtâ. Er qambio ehte en er número lô patronê zilábiqô, menô qe’n qahteyano, ze pue ozerbà fázirmente en er léziqo patrimonià, pero ê munxo mà ebidente en la forma q’ofrezen lô neolohihmô importaô de, un poné, lenguâ qomo l’inglé.

Pa terminà, dehe lô munxô ehtudiô q’an mirao por qlazeà la interminable i pequlià lihta ralizazionê fonétiqâ, z’á proponío qe’r zihtema fonolóhiqo l’andalú ze funda en un repertorio rahô dihtintibô qe tampoqo ze qorrehponde qon er der qahteyano. Aparte qe le farta er qe dihtinge entre /ll/ i /y/ (en poqô lugarê ze mantiene la dihtinzión ehta), lô dialehtô qe pronunzian la /c/ friqatiba, pronunziá qomo la grafía sh- de l’inglé, an ehtablezío una opozizión nueba entre dô friqatibâ palatalê, la zonante /y/ i la zorda /∫/.


2.3.c. Morfolohía.

La morfolohía ze qarahteriza, en henerà, po’r qlareón q’á ehperimentao en benefizio la zintazi, tanto en l’apartao nominà, qomo en er berbà, qoza q’arrima a l’andalú ar tipo lâ lenguâ analítiqâ. Ya bamô menzionao, en er punto trazero, la perdera la –s imploziba qahteyana i lo endeble ‘e la –n finà. Lâ dô zon morfemâ de plurà q’an obligao a l’andalú a reforzà lô rahô fundamentalê qon unô quantô de mà qe, en qahteyano, namà qe zon qonqurrentê, pero qe, en andalú, paezen eyô abè redoblao zu papé.

Azí, i en la partía nominà, ze tira de requrzô qomo l’empleo numeralê i indefiníô (una obeha /unâ quantâ d’obehâ, etc.) o l’arternanzia entre la forma l’artíqulo (er monte /lô montê), pa la ehprezión der plurà. L’ahetibo quazi á perdío lô zufihô de qomparatibô i zuperlatibô (menor à mà xiqo; feísimo à mu feo/mà feo qe to). Ze pierden tamién lô pozezibô, zuplantaô, a qa bê mà, por la qohtruzión de+pronombre perzonà (vuestra ropa à la ropa de buzotrô). Lo mihmo ai qe dezì de lô relatibô, qe z’an qeao zin la forma ahetiba cuyo/-a, quazi no z’emplea la forma qien i ze ban limitando a la partíqula qe qombiná qon lô artíqulô. I, en ehtahando er qomentario ehte, paeze qe lô demohtratibô i lô pronombrê, a l’iguà q’otrô elementô, ban perdiendo qarahtê determinatibo i ze qoloqan, por lo tanto, a la derexa er núqleo nominà (à la puerta eza, lô xiqô míô, lô trê eyô, etc.).

Lô berbô, por otro lao, en lô zufihô berbalê eyô beze afehtaô por lô qambiô fonétiqo-fonolóhiqô qe, aparte ehfiguralô, lô an debilitao, utilizan lô pronombrê perzonalê bahtante mà qe’n qahteyano, a ehpezie lo q’oqurre en lenguâ qomo er franzé o l’inglé. Ehto ê, l’andalú exa mano dun requrzo zintáhtiqo, pa reqomponè er zihtema qonqordanziâ, i ze ba dehplazando pazia er parámetro lâ lenguâ “no pro-drop”, qe zon lâ qe no puen elidì er pronombre zuheto. Azí mihmo, en munxâ ehprezionê, apunta l’aparizión dun pronombre zuheto ehpletibo (er demohtratibo ezo), lo qe qonfirmaría la tendenzia ehta ar qambio paramétriqo. Por otra parte, de tô ê zabío qe lô tiempô berbalê ban requlando, en l’empleo qotidiano d’eyô, zuplantaô por lâ formâ der prezente aqompanyà dun ahferbio u otra ehprezión temporà.

Ya pa terminà, otra qoza qe ze pue mentà aqí ê l’aparizión d’ehprezionê ahferbialê determinà por quantifiqaorê, a la manera lo q’ê la flezión graduà de l’ahetibo, qomo ze be en lâ loquzionê der tipo “mà antê”, “mà dehpué” u “menô qorriendo”.


2.3.d. Zintazi.

Zi la morfolohía z’á rezentío de lô qambiô fonolóhiqô, la zintazi, por zu parte, tamién á tenío qe pexà qon qon er “trabaho” qe l’á dehao una morfolohía mà endeble qe la qahteyana. Un bardeo lihero po’r nibé ehte nô muehtra una bariedá qe ze yeba mà de lô requrzô zintáhtiqô, qe no de lô morfolóhiqô i qe, por ehta bía, z’á exao polante er qahteyano, lo mihmo de l’ehqribío qe de l’ablao. Azí, i aparte lo qe ya bamô qomentao en er punto trazero, zon munxô lô fenómenô ande ze manifiehtan qambiô lo bahtante hondô qomo pa eyô impliqà dehplazamientô en mà d’un parámetro.

Ai qe zenyalà, entre otrô rahô pequliarê, la qohtruzión d’interrogatibâ zin imberzión der zuheto. Lâ tematizazionê empleà una xihpa por tô laô, qomo requrzo úrtimo, p’azele un qite a toa qlaze ehtruhturâ. Lâ negazionê ehpletibâ i la doble negazión. La utiliá l’infinitibo en la qohtruzión d’orazionê, zubordinà ahferbialê mà qe na (pero tamién qompletibâ), qon zuhetô u otrô qohtituyentê preberbalê: dehpué de la niebe fundize (zuheto); par pizo bendelo mà qaro (OD); por anoxe gorbè tan tarde (ahferbio), etc. Tamién er herundio prezenta argunô uzô ya quazi abandonaô en qahteyano u zin doqumentà en la lengua ehta: en yegando er frío; en yo zabiendo q’ehtai bien…; i un día ehtando qomiendo; etc.

Un orden, en lô pronombrê qlítiqô de 1ª i 2ª perzona, aniguà der qahteyano i zihtemátiqo: me z’ehqapa, te z’ehqapa; nô z’á huntao, zû z’á huntao. Doble Oheto Direhto, qomo en er qahteyano er Río de la Plata: er gato lô ziente a lô ratonê. El uzo l’artíqulo determinao qon lô nombrê propiô (la Rozario, er Diego). Lâ munxâ perífrazî berbalê: andà lô pazô (tramità), azè rizia de (burlaze de, ridiqulizà), exà mano (aperqataze); i, zobretó, ehprezionê formà por un berbo debi mà un zuhtantibo qe z’emplean aniguà der berbo léziqo zinónimo: dà boqaô (mordè), dà repihqô (repihqà), azè qompanya (aqompanyà), azè arqanzía (aorrà), dà/exà parmâ (aplaudì), etc.

En ehtahando, puê, er punto ehte, una qala exa ar retortero i mu qortiya, zon munxô lô rahô zintáhtiqô qe, enqe mu malamente ehtudiaô, abalan la ezihtenzia un zarzo gramatiqà propio tamién en er nibé ehte i ayugan lo zuyo a nuzotrô reqonozè mehó l’abla nuehtra, en qonfrentándola qon otrâ bariedà, mihmo zi tamién ahpiran la /s/ i tienen arguna retirá a lô dialehtô andaluzê.


3. Lô perfilê diaqróniqô de l’andalú.

En er punto anterió, bamô bihto la manera ‘e perfilà l’andalú arreglao a bariô ehê a lo largo lô qe z’ehturrea la bariazión linguíhtiqa, en un inte determinao, i qon er bolunto de tenè qlaro, por lo menô, lo qe no ê l’andalú. Por ehqluzión, entozê, lâ bariedà diahtrátiqâ i lô rehihtrô der tipo lo q’ablan en públiqo, un poné, lô periodihtâ andaluzê “qon leqiyo” zería, por mà qe le digan “andalú qurto”, qahteyano u ehpanyó andaluzao, pero no andalú. Aora bien, no mô bamô exao quenta der fahtó tiempo, u lo qe biene a zè lo mihmo, de l’analizi diaqróniqo.


3.1. Introuzión i qonzehtô.

Un territorio, er qe zea, pue ehperimentà munxô qambiô linguíhtiqô qon er pazo lô ziglô i éhtô, a menúo, ban oqurriendo tan qayandiqo i a poqo a poqo, qe a durâ penâ ze puen datà. Por qontra, ai bezê qe’r qambio tiene una fexa qlara u z’á podío aqotiyà l’interbalo q’aqupa en er qontino temporà, qon una zierta ezahtitú. Ehemplô de lo primero lô bemô deqe toa la poblazión dun paí z’ehfaneze, mazaqrá por otro pueblo imbazó u emigrá po’r motibo qe zea; qomo, un poné, lô zertâ qe bibían en lo q’aora ê Inglaterra i qe zalieron uyendo, en eyô abè perdío la gerra qontra lô imbazorê hermanô.

Tamién ê bahtante fazi d’ehtablezè er prinzipio i la fin duna zuhtituzión linguíhtiqa en qazô qomo er d’Etruria. Aqí, ze pue dezì q’empieza qon la qonqihta der paí por lô romanô i qe termina pazia er ziglo I la era qrihtiana, deqe ya no qean etruhqô ehqapà d’ablà la lengua d’eyô qon ehparpaho i, munxo menô, de leè u ehqribì doqumento ninguno.

Mà enreliá otabía ê la tarea, zi lo qe tenemô polante no zon henozidiô, deportazionê ni emigrazionê forzà, ni tampoqo er zometimiento a un gobierno aheno qe z’aya imponío manu militari, enq’aya ehao a lô indíhenâ en zu zitio. Er tiempo i lô dehplazamientô éhniqô mazibô ban traformando lâ lenguâ i lâ qiebran en una pila ablâ nuebâ. Lô latinô, un poné, zin eyô abeze mobío d’ande ehtaban, ya no ablan latín; er tiempo no á pazao de barde i, aora, lô dialehtô d’eyô z’integran en er diazihtema la lengua italiana. Lô romanô mihmô yaman “romanehqo” ar dialehto la qapità, en er q’an ehqribío no poqâ obrâ literariâ.

Lô griegô, por otra parte, tamién ehtán, zobre xihpa mà u menô, ande eyô bibían aze unô quantô milê d’anyô. I otabía ablan griego, namà qe’r griego ehte i la lengua q’ablaban i ehqribían Platón u Arihtófanê ze dihtingen lo bahtante, qomo pa no zè intelihiblê entre eyâ i tenè qe zè qlazeà tipolóhiqamente en grupô diferentê. I to ehto, zin abè troqao er nombre l’idioma ni lô griegô abè zío qozientê, dun ziglo pa otro, qe ya no ablaban la mihma lengua. Lo mà q’an exo a zío ahetibà la bariedá diaqróniqa de qa époqa duna manera partiqulà: koiné, katharevussa, dimotikí. Luego dehpué, an zío lô linguihtâ lô enqargaô de marqà lâ lindê temporalê de qa una d’ehtâ lenguâ griegâ.


3.2. Una oheá diaqróniqa a l’andalú.

Pa l’andalú tamién ê pozible ehtablezè unâ lindê temporalê, qe no ban a zè unô anyô qonqretô, pero zí unâ zirquhtanziâ ihtóriqâ ehpezífiqâ. Lô linguíhtâ puen azè ehto exando mano ‘e lâ mihmâ téhniqâ q’an zerbío pa datà er nazimiento lâ lenguâ latinâ u er benahe qomún de lâ indouropeâ. Porqe lô zihtemâ gramatiqalê ban qambiando arreglao a unâ tendenziâ heneralê, qompartíâ, en mayó u menó medía, por tô lô de la mihma familia, i limità por lâ pozibià de qambio qe pueda henerà er propio zihtema, en qa uno lô nibelê qe lo qonforman. Un ehemplo d’ehto lo tenemô en lâ leyê qe z’ozerban en la eboluzión de dihtintô zihtemâ fonolóhiqô; ai munxô fenómenô doqumentaô en lenguâ de territoriô , tiempô i familiâ diferentê (éhte zería er qazo, un poné, der rotazihmo, l’ahpirazión de la s-, la zonantizazión lâ oqluzibâ zordâ proboqá por lâ nazalê, qaía la /d/ interboqáliqa, etc.).


3.2.a. Andalú i qahteyano arfonzí.

Zi partimô de l’andalú populà qe tô qonozemô, ze pue afirmà qe l’orihe d’é ai qe buhqalo en er qahteyano mediebà q’entró en Andaluzía en er z. XIII. Er yamao “qahteyano arfonzí” (po’r monarqa Arfonzo XIII) qizá qe no huera la lengua la mayoría lô abitantê der Baye er Guadarqibí, pero zí qe lo era de lô qonqihtaorê, lô nuebô amô, la nueba arihtoqrazia, la nueba relihión ofizià, la nueba arminihtrazión públiqa, etc.; azín ê qe ze qombirtió en la úniqa bariedá qon la qe podían entendeze tô lô q’ayí bibían, d’andeqiera qe bian zalío. I zi no era la mayoritaria, ê fazi q’un número mu elebao de hente namà qe huera ehqapà de xapurrealo i qe’r qahteyano ehte, ablao en tierra ahena, ze bia qombertío en una ehpezie qrióyo, lo q’ehpliqaba por qé, ya mà antê der z. XV, qahteyanô i andaluzê eran qozientê de no ablà lo mihmo i qomienzan a menudeà lô rahô meridionalê en doqumentô ehqritô.

Pa uno podè afirmà ehto, bia zío bahtante qon afihaze en er léziqô; no en bente u dozientô boqablô, por dehqontao, zinó en to’r qohunto er léziqo patrimonià. Pero, zi aparte, tamién z’exa uno quenta der zarzo gramatiqà (fonolohía, morfolohía i zintazi), ya mô paeze difizi pohtulà otrâ arraízê pa l’abla nuehtra, qe no zean lâ d’ehte qahteyano antiguo trahplantao a Andaluzía. Qon la ipótezi ehta en la mano, er linguihta pue tranzità entre er qahteyano mediebà i l’andalú der prehente, en un zentío la eboluzión, i en el otro, a la bê q’ozerba la qontina diberhenzia lô dô dialehtô i ordena lô qambiô a to lo largo l’ehe temporà, arreglao a lâ leyê qe maneha la linguíhtiqa diaqróniqa. Luego dehpué, en ize anyediendo lâ mà q’ahperablê influénziâ de zuhtrato (ya huera éhte árabe u latino), ahtrato (lâ bariedà gayego-potugeza, ahtur-leoneza, aragoneza i qatalana, ablà en rehionê qontinâ i, mihmo, por una parte la hente q’emigró a la qolonia andaluza) i zuperehtrato (er qahteyano u ehpanyó qontemporanio), uno pue apanyaze una imahe i una ehpliqazión la mà qabà pozible der patrimonio linguíhtiqo q’otabía mô identifiqa a lô andaluzê.


3.2.b. Andalú i romanze andaluzí.

En er puntô anterió, bamô proponío er qahteyano arfonzí qomo l’úniqo dialehto peninzulà der qe podía remanezè l’andalú, a la bihta lo qe tenemô oi día, i lo qe zabemô q’era aze uno, dô u trê ziglô. Pero ezihte tamién la tezi qe l’andalú ê la mihma lengua romanze qe z’ablaba en er qalifato andaluzí u, por lo menô, una qahteyanizazión, relatibamente moderna, de la lengua aqeya. I, por lo tanto, nunqa ze bia rompío er qontino linguíhtiqo q’empezó qon er latín de la Bétiqa i l’andalú zería una lengua ermana, dehe l’empieze mihmo, der qahteyano i de toâ lâ otrâ lenguâ romániqâ.

Lô primerô doqumentô ehqribíô, puê, en andalú, zon, arreglao a lo qe pohtula la tezi ehta, lâ denominà harxâ “mozárabê”, aparte er leziqo qe ze pue aqeyà en lô yamaô “botániqô” andaluzì. Ze trata, qomo ya zabemô, d’ehtrofâ qompuehtâ en la lengua romanze populà i inhertà en poemâ mà largô ehqribíô en árabe i en ebreo. Er dialehto qe mô ofrezen ehtá bahtante arabizao, pero, por otra parte, muehtra rahô qe lo emparentan qon er gayego, a l’oehte (mihmo la temátiqa lâ piezâ ê qoinziénte: qehíô líriqô, poníô en boqa femenina), i qon er qontino qatalano-aragoné, pazia er norehte. D’aí qe lô filólogô qonziéren ehto qe mô bamô empiqao en yamà “mozárabe” qomo una lengua-puente entre lô dialehtô ahtur-galaiqô i lô de la antigua Marqa Ihpániqa.

Aora bien, zi la tezi ehta huera berdá, i nuzotrô ehtamô ziertô en qe no lo ê, ehqapà q’er “puente andalú” otabía ze debantara entre er portugé i er qatalán; entre lo qe lê qea, en Ehtremaúra, der leoné i l’aragoné qe yebaron a Murzia lô qolonô der Baye de l’Ebro. Namà qe la raliá no ê eza, er puente yeba ya munxo tiempo ehfaratao i no qabe zè un linguihta pa uno aperqataze. I er linguihta, por otro lao, no pue ehpliqà qómo er romanze andaluzí mediebà i l’andalú de nuehtrô díâ podieran emparentaze. Porqe, por munxa imahinazión qe l’exemô a l’azunto, duna “lengua mare” qomo aqeya, no ai manera d’apanyaze una “lengua iha” qomo éhta q’ablamô aora.

Lâ diferenziâ entre er romanze aqé i l’andalú no ze puen ehpliqà exando mano dun qontino qambiô ebolutibô, zinó duna mà qe berozimi zuhtituzión linguíhtiqa. Lô paradihmâ morfolóhiqô de lô pozezibô, por ponè namà q’un ehemplo, no paezen zalì el uno de l’otro, ni la /x/de palabrâ qomo “obeha” u “qoneho” (en andalú, > /h/) ze pue azè deribà de la palatà qorrehpondiente en er romanze andaluzí. I qomo ehto, tô lô zuhzihtemâ i paradihmâ lô trê nibelê báziqô d’análizi.

Azín ê qe, zin nuzotrô negà, porq’ehtán bien doqumentaô, lô elementô qe’r zuhtrato andaluzí, árabe u romanze, á trahpazao a l’andalú, ai qe qortale er remezino a una teoría de linguíhtiqa fizión, zin fundo ni zalía pozible. Una tezi qe mà paeze una ehpantá ezatentá d’argunô andaluzê qon zierta formazión ehqolà i axantaô por lô munxô prehuiziô q’aqehan a l’andalú berdá, q’an qerío buhqà la dihnidá identitaria en un pazao idealizao i romántiqo, porqe no zon ehqapà de bela en to’r patrimonio linguíhtiqo qe zobrebibe en er pueblo yano andalú.


4. Un remate a mediâ.

En lô trê qapítulô trazerô, bamô rebinao una xihpa a tento la pregunta lo q’era l’andalú, zi ê q’era arguna qoza qon la qe podiera qareaze un linguihta zin é qeaze qon lâ manô bazíâ. Por ehqluzión, de momento, por lô datô aqeyaô i la naturaleza d’eyô i por la mihma intuizión qe tenemô lô propiô ablantê, paeze q’una bariedá idiomátiqa andaluza, qon er letrero qe mehó mô aga qlaze, otabía ê pozible.

Azí, puê, lo q’aora enqarta ê qitaze de prehuiziô i poneze a ehtudiala, a fin de gobernaze una idea qontrimà qlara mehó de lâ lindê zuyâ. Ehtudià i qonozè; azè un trabaho rehponzable, a niguà d’uno entregaze a la buena amigé en propuehtâ pelegrinâ qe le yenen la qaeza a páharô u de qonformaze qon er xoqolate er loro, qe biene a zè er qahteyano eze andaluzao qe le dizen “andalú qurto” u la “yengua andalussa” aqeya, un pobre qahteyano maqeao i ehqribío qon unâ ortografíâ azurdâ, inqoerentê i mu poqo utî.

Luego dehpué, una bê d’ehtablezíô lô perfilê d’eya, la tarea prinzipà ba a zè la de troqà la bizia a la ehtinzión qe yeba, en tô lô ehê qe bamô qontemplao. I ehto abrá q’azelo a huerza ‘e denunzià la inqozihtenzia lâ teoríâ qe la niegan u la prehentan qomo un qahteyano burgà malamente ablao; i, a la mihma bê, aziéndola mà uti, dezanxando lâ funzionê zuyâ qon el uzo literario públiqo i pribao. Er tiempo qorre en qontra nuehtra i, zi aora no mô baga, qizá qe, zi ahperamô munxo mà, ya no page la pena azè por zarbà argo qe mô z’ehfarata entre lô deô i qe ya mà nunqa ze ba a gorbè a zentì en la tierra ehta ande nazió.

Lô filólogô, por dehqontao, puen zegì ehqurqando en la mina la dialehtolohía andaluza, pa eyô zaqaze zû dohtoraô. Pero lô andaluze, lô q’otabía tengan er bolunto meteze en zemehante ehtalanqera -i menehté qe no zean poqô-, ze puen exà to’r tiempo q’eyô qieran en aprendè lâ milê qozâ (pronunziazionê, fonemâ, morfemâ, qohtruzionê zintáhtiqâ, palabrâ i leqiyô) q’ofrezen lô dialehtô andaluzê, pa uno dezì i ehqribì lâ milê qozâ qe ze qohqean otabía en la mente umana.Terrassa, agohto er 2004.

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.